The small e-business – successful and effective

Проект „Малкият е-бизнес – успешен и ефективен” е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор по проекта е UP2 Technology – Холандия. Целевата група на проекта са микро и малки предприятия на територията на България, както и частни лица, предлагащи/произвеждащи стоки и/или услуги за масово разпространение на българския и/или европейския пазар.

Целта на проекта: Да повиши информираността на представители на микро и малкия бизнес и на лица, упражняващи свободни професии, относно необходимостта, възможностите, начините и средствата на използване на електронния бизнес (интернет сайтове, електронни магазини, интернет маркетинг, банкиране и др.), като иновативна и съвременна форма на бизнес реализация на продукти и услуги за популяризиране и разширяване на дейността им, с цел повишаване на конкурентоспособността им и създаване на заетост.